Inscripcions
2021-2022

Per formalitzar la inscripció cal:

  • Emplenar el formulari d’inscripció adjunt.
  • Realitzar ingrés per l’import de la matrícula + primera quota a:
    Titular: Nika Trail, S.L.
    Compte bancari: ES61 2100 0277 6602 0057 2478.
    Concepte: Inscripció + Nom alumne/a.
  • Adjuntar còpia del DNI/NIE i targeta sanitària a info@trailbarcelona.com

La resta de quotes es cobraran mitjançant domiciliació bancària trimestral (octubre-gener-abril).

En cas de produir-se la devolució d’algun rebut, les despeses bancàries ocasiones aniran a càrrec del client.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Dades de l'alumne/a

Dades del pare, mare o tutor/a legal (en cas de menors)

• Participar en activitats esportives i socials de l’Escola Trail Barcelona Sant Just (Nika Trail, S.L.), inclosos els desplaçaments, si fos necessari, en vehicles particulars d’altres pares o persones vinculades a l’escola, i en cas d’accident sigui atès d’urgència pel personal sanitari adient.
• Que l’entrenador/a o personal vinculat a l’escola realitzi les primeres cures en cas que fos necessari.
• Si l’activitat ho requereix, banyar-se en piscines públiques o privades, rius , pantans, basses, llacs o mar.

Dades bancàries

Drets d'imatge i protecció de dades

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals facilitades en aquesta inscripció i la documentació que s’adjunta, seran incorporades a un fitxer propietat de Nika Trail, S.L., amb la finalitat de formalitzar aquesta inscripció i enviar informació sobre activitats de l’escola. Aquestes dades no seran cedides a tercers i en qualsevol moment es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació.