InscripcionEs
2021-2022

Para formalizar la inscripción hace falta:

  • Rellenar el formulario deinscripción adjunto.
  • Realizar el ingreso por el importe de la matricula + primera cuota a:
    – Titular: Nika Trail, S.L.
    – Número de cuenta: ES61 2100 0277 6602 0057 2478.
    – Concepto: Nombre del alumno/a.
  • Adjuntar copia del DNI/NIE y tarjeta sanitaria a info@trailbarcelona.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Datos del alumno/a

Dades del pare, mare o tutor/a legal (en cas de menors)

Autoritzo al meu fill/a a:
• Participar en activitats esportives i socials de l’Escola Trail Barcelona Sant Just (Nika Trail, S.L.), inclosos els desplaçaments, si fos necessari, en vehicles particulars d’altres pares o persones vinculades a l’escola, i en cas d’accident sigui atès d’urgència pel personal sanitari adient.
• Que l’entrenador/a o personal vinculat a l’escola realitzi les primeres cures en cas que fos necessari.
• Si l’activitat ho requereix, banyar-se en piscines públiques o privades, rius , pantans, basses, llacs o mar.

Dades bancàries

Drets d'imatge i protecció de dades

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals facilitades en aquesta inscripció i la documentació que s’adjunta, seran incorporades a un fitxer propietat de Nika Trail, S.L., amb la finalitat de formalitzar aquesta inscripció i enviar informació sobre activitats de l’escola. Aquestes dades no seran cedides a tercers i en qualsevol moment es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació.