FORMULARI D'InscripciÓ
CURS 2023-2024

Alumne/a

* La selecció de grup és orientativa i serà l'equip tècnic qui valorarà els possibles canvis.
* L'alumnat que s'inscrigui 2 dies/setmana tindrà prioritat en l'assignació de places.

Pare, mare o tutor/a legal (en cas de menors)

Dades bancàries

* No es farà devolució de l'import de la matrícula ni de les quotes cobrades.
* Les despeses de rebuts retornats pel banc les pagarà el client.
* El pagament de les quotes es farà mitjançant domiciliació bancària.
* L’import del curs consta de matrícula i 10 quotes (de setembre a juny) del mateix import, independentment dels dies de classe o festius que es faci cada mes.
* El primer rebut es cobrarà al setembre (matrícula + quota setembre) i la resta de quotes mitjançant rebuts trimestrals (octubre, gener i abril).
* S’aplicarà un 5% descompte en la quota a partir del segon familiar (només en cas de quota 2 dies/setmana).
* En cas de donar-se de baixa s'ha de comunicar per escrit amb una antelació mínima de 15 dies abans del començament del trimestre.